MENU

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


PROBOSZCZ     Ks. Proboszcz Prałat dr Jan Gargasewicz

Kustosz Sanktuarium

Ksiądz Jan Gargasewicz urodził się 25 listopada 1960 roku w Świdniku jako piąte dziecko Stefana i Stanisławy z domu Wojtowicz.

 • 26 grudnia 1960 roku został ochrzczony w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Świdniku. W 1966 roku jako sześciolatek wstąpił do Liturgicznej Służby Ołtarza. Rok później rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Świdniku, a ukończył ją w Marciszowie.
 • 11 października 1976 roku w parafii św. Mikołaja w Kaczorowie przyjął sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Józefa Marka. Wybrał wówczas imię Fabian.
 • W 1981 roku egzaminem dojrzałości ukończył naukę w Zespole Szkół Zawodowych w Kamiennej Górze i rozpoczął formację w Metropolitalnym Wyższym Seminarium we Wrocławiu.
 • 25 czerwca 1986 roku otrzymał święcenia diakonatu z rąk bpa Tadeusza Rybaka.
 • W maju 1987 roku obronił pracę magisterską pt. "Parafia Kaczorów w latach 1957-1980", napisaną pod kierunkiem ks. prof. Józefa Patera.
 • 23 maja 1987 roku w katedrze wrocławskiej przyjął z rąk ks. kard. Henryka Gulbinowicza święcenia prezbiteratu. Następnego dnia odprawił Mszę Świętą prymicyjną w rodzinnym Świdniku.
 • 28 czerwca 1987 roku został skierowany na pierwszą placówkę duszpasterską do parafii św. Mikołaja w Wiązowie. Powierzono mu katechezę dzieci i młodzieży, opiekę nad grupą oazową oraz Liturgiczną Służbą Ołtarza. Posługiwał też chorym w szpitalu w Wiązowie.
 • 27 czerwca 1989 roku został przeniesiony do pracy w parafii Zesłania Ducha Świętego w Boguszowie-Gorcach. Był tam opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza, wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym oraz młodzieży oazowej. Jako katecheta uczył w szkole podstawowej w Boguszowie-Gorcach i w Jabłowie, jak również dojeżdżał do liceum ogólnokształcącego w Wałbrzychu-Sobięcinie. Rozwinął tradycję młodzieżowych pielgrzymek do Krzeszowa.
 • 30 czerwca 1994 roku nowym miejscem jego posługi stała się parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu. Poza katechezą w Zespole Szkół Zawodowych, animował młodzież oazową, ZHR, Towarzystwo Przyjaciół Seminarium. Założył także grupę KSM. Był wicedyrektorem Katolickiego Uniwersytetu Ludowego dla rolników, na którym prowadził wykłady z historii biblijnej.
 • 1 marca 1997 roku otrzymał nominację na proboszcza w parafii pw. św. Michała Archanioła w Dobromierzu. Jego opiece duszpasterskiej powierzono 4 kościoły (św. Michała Archanioła w Dobromierzu, św. Apostołów Piotra i Pawła w Dobromierzu, św. Antoniego w Jugowej, św. Jadwigi w Szymanowie), 2 kaplice (pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pietrzykowie oraz cmentarza w Dobromierzu), Dom Bożego Miłosierdzia, plebanię i 2 cmentarze. Swoje zaangażowanie rozpoczął od porządkowania cmentarzy i remontu wewnątrz plebanii. Jednak w lipcu 1997 roku powódź zalała dwa kościoły: w Szymanowie i w Jugowej. W związku z tym przeprowadził remont kapitalny obydwu świątyń, wraz z uporządkowaniem otoczenia. Sukcesywnie też prowadził remont świątyni pw. św. Apostołów Piotra i Pawła. Wykonano kapitalny remont wnętrza kościoła, przebudowano prezbiterium, odnowiono figury Piotra i Jana, zakupiono krzyż (stop mosiądz-brąz), wykonano dwa nowe postumenty pod figury oraz postawiony został nowy ołtarz i ambonkę.
 • 13 października 1997 roku - Pierwsza procesja Fatimska z Figurą Matki Boskiej Fatimskiej przywiezionej z Rzymu przez Ks. Jana na uczczenie Objawień Fatimskich, jakie miały miejsce w portugalskiej wiosce fatimskiej. Ks. Jan zapoczątkował w Parafii św. Michała Archanioła kult Matki Bożej z uroczystą Procesją z figurą Matki Boskiej Fatimskiej po Dobromierzu w asyście rzeszy wiernych, trzymających w dłoniach światełko świecy, podążających za Matką Bożą z ufnym śpiewem zawierzenia na ustach dobromierskiej Pani - Matce Boskiej z Fatimy.
 • W latach 1997/98 i 1998/99 uczył katechezy w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Konopnickiej w Świebodzicach.
 • 15 marca 2000 roku biskup legnicki ks. Tadeusz Rybak odznaczył go godnością kanonika i przywilejem noszenia rokiety i mantoletu.
 • 18 sierpnia 2000 roku ks. Jan Gargasewicz koordynował Akcją Pomocy Caritas Diecezji Legnickiej i Parafii Dobromierz dla rolników z Podlasia dotkniętych suszą przesyłając 40 wagonów siana, słomy i zboża.
 • 11 października 2000 roku - postawiony z granitu Krzyż Jubileuszowy na Dobromierskim Wzgórzu, jako krzyż Milenijny na uczczenie Pamiątki Przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Uroczystego aktu poświęcenia w asyście mieszkańców Parafii i okolicznych miejscowości oraz licznie przybyłych na tę wyjątkową uroczystość kapłanów dokonał Pierwszy Biskup Legnicki dr Tadeusz Rybak dnia 12.10. 2000 r. Jest to wspaniałe votum od Mieszkańców tejże Parafii, którego realizacja mogła się dokonać pod protektoratem i z inicjatywy ks. Jana Gargasewicza, proboszcza dobromierskiej parafii.
 • 1 listopada 2000 roku - Dzięki staraniom ks. Jana odrestaurowano z ruin według planu Konserwatora Zabytków kaplice cmentarną na cmentarzu w Dobromierzu.
 • W 2000 roku ks. Jan Gargasewicz ukończył przekształcenie otaczających budynek plebanii pomieszczeń gospodarczych w Dom Miłosierdzia Bożego. Znalazł w nim miejsce na stołówkę dla biednych oraz bazę noclegową dla młodzieży przyjeżdżającej na kolonie i zimowiska.
 • 9 września 2001 roku - Dolnośląskie i Wojewódzkie Dożynki Diecezji Legnickiej w naszej Dobromierskiej Parafii i Gminie, jakie zorganizowano na terenie Parafii Dobromierz dzięki staraniom jej proboszcza Ks. Jana Gargasewicza to również wydarzenie historyczne. Z udziałem biskupów, licznie zgromadzonego duchowieństwa, przybyłych licznie gości i mieszkańców naszej Parafii, jakie zostało udokumentowane licznymi okolicznościowymi publikacjami i artykułami w prasie i relacjonowanymi na żywo przez "Radio Plus".
 • 8 maja 2004 roku ks. bp Ignacy Dec mianował go wicedyrektorem Caritas Diecezji Świdnickiej. Po roku nominacja została przedłużona.
 • 21 maja 2004 roku - Festyn połączony z Zawodami Sportowymi dla Niepełnosprawnych - z inicjatywy Ks. Jana Gargasewicza odbył się w Parafii III Turniej Mistrzostw Polski pod nazwą: Niepełnosprawni w piłce siatkowej na stojąco. Zgromadził on wiele drużyn z całej Polski, którzy przybyli wraz gośćmi i osobami im towarzyszącymi z różnych zakątków i miejsc naszego kraju. Imprezie towarzyszyła spora grupa władz i gości z powiatu oraz władz samorządowych: z Polski oraz spoza granicy naszego kraju, zespołów i ośrodków Polonijnych.
 • 1 listopada 2004 roku został dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Caritas Diecezji Świdnickiej.
 • 28 września 2005 roku, dekretem biskupa Ignacego Deca, został mianowany kanonikiem honorowym Świdnickiej Kapituły Katedralnej.
 • W październiku 2005 roku rozpoczął podyplomowe studia zarządzania ochroną zdrowia w Wałbrzyskiej Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości, które ukończył pracą dyplomową pt. Caritas Diecezji Świdnickiej, napisaną pod kierunkiem dra Piotra Laskowskiego.
 • 22 grudnia 2005 roku ks. Jan Gargasewicz znalazł się w gronie finalistów konkursu "Proboszcz Roku 2005".
 • 10 stycznia 2006 roku ukończył szkolenia odnośnie aktualizacji wiedzy i umiejętności w zakresie organizowania warunków pracy zgodnie z przepisami BHP i p. poż. przestrzeganie ich. Ocena zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami.
 • 27 kwietnia 2006 roku ukończył kurs dla Pracodawców Służby Zdrowia o problematyce HIV i AIDS.
 • 17 czerwca 2007 roku zorganizował spotkanie dla chorych, niepełnosprawnych i Służby Zdrowia Dolnego Śląska z ks. kard. Tarcisio Bertone - sekretarzem Stolicy Apostolskiej. W spotkaniu wzięło udział około 4 tys. osób. Podczas uroczystości Ksiądz Kardynał osobiście odczytał dekret z dnia 14 czerwca 2007 roku, podpisany przez substytuta Leonardo Sandri, mianujący ks. Jana Gargasewicza osobistym kapelanem Jego Świątobliwości Benedykta XVI.
 • 1 listopada 2007 roku Ordynariusz Diecezji Świdnickiej ustanowił go dyrektorem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. św. Ojca Pio.
 • 28 stycznia 2008 roku Licentiatus in Theologia Spec. in Theologia Practica.
 • 31 sierpnia 2009 roku ukończył Kurs Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
 • 25 października 2010 roku obronił pracę doktorską pt.: "Teologiczno - pastoralne fundamenty kościelnej Caritas - z uwzględnieniem Caritas Diecezji Świdnickiej" pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Waldemara Irka.
 • 24 grudnia 2010 roku wydał książkę pt. "Bogu i człowiekowi 700-lecie wspólnoty parafialnej św. Michała Archanioła w Hohenfriedebergu-Dobromierzu".
 • 28 grudnia 2010 roku wydał książkę - doktorat pt. "Katolicka nauka społeczna, jako fundament Kościelnej Caritas z uwzględnieniem Caritas Diecezji Świdnickiej".
 • 1 kwietnia 2011 roku odbyła się uroczystość wręczenia dyplomu i pierścienia doktorskiego dla Ks. Jana Gargasewicza w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
 • 27 czerwca 2011 roku pełni funkcję proboszcza w parafii pw. św. Mikołaja w Świebodzicach oraz zostaje ustanowiony Dziekanem Dekanatu Świebodzice.
 • 1 lipca 2011 roku staraniem Ks. Jana zostaje otwarte i poświęcone przez J.E. Ks. Bpa Ignacego Deca Biskupa Świdnickiego Centrum Rehabilitacji NZOZ Stacja Opieki Caritas Diecezji Świdnickiej przy ul. Budowlanej 6 w Świdnicy.
 • 14 sierpnia 2011 roku uroczyste wprowadzenie Ks. Prałata Jana Gargasewicza w urząd Proboszcza i Dziekana Parafii - Mszę Św. celebrował J.E. Ks. Bp Ignacy Dec Biskup Świdnicki.
 • 8 września 2011 roku zostaje ustanowiony przez J.E. Ks. Bpa Ignacego Deca Biskupa Świdnickiego Kapelanem Koła Związku Sybiraków w Świebodzicach.
 • 13 maja 2012 roku z racji 95. rocznicy Objawień Fatimskich Ks. Prałat Jan Gargasewicz uroczystą Mszą św. z poświęceniem figury MB Fatimskiej i Sakramentem Bierzmowania, którą celebrował J.E. Ks. Bp Ignacy Dec Biskup Świdnicki, inauguruje Nabożeństwa Fatimskie w parafii pw. Św. Mikołaja w Świebodzicach.
 • 22 września 2012 roku swój jubileusz 25-lecia święceń prezbiteratu obchodził nasz Ksiądz Proboszcz, ks. Prałat dr Jan Gargasewicz. Mszy św. jubileuszowej przewodniczył J.E. Ks. Bp. Ignacy Dec. W trakcie nabożeństwa uroczystą chwilę przeżyli również rodzice naszego Jubilata, obchodząć 65-lecie pożycia małżeńskiego, przyjmując błogosławieństwo od Ordynariusz Diecezji Świdnickiej Ks. Bpa Ignacego Deca, jak również tekst błogosławieństwa papieża Benedykta XVI.
 • 28 marca 2013 roku Ks. Prałat dr Jan Gargasewicz został mianowany Kanonikiem Gremialnym Świdnickiej Kapituły Katedralnej. Nominacji dokonał J.E. Ks. Bp Ignacy Dec w trakcie nabożeństwa w Katedrze Świdnickiej.
 • 14 sierpnia 2013 roku na prośbę Ks. Prałata dra Jana Gargasewicza J.E. Ks. Bp Ignacy Dec Biskup Świdnicki wyraża zgodę na powstanie Hospicjum i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Ojca Pio NZOZ Caritas Diecezji Świdnickiej w Świdnicy.
 • 21 stycznia 2014 roku decyzją Prezesa Zarządu Głownego Związku Sybiraków Ks. Prałat Jan Gargasewicz został ooznaczony Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Związku Sybiraków.
 • 18 marca 2014 roku z inicjatywy i pod kierownictwem Ks. Prałata dra Jana Gargasewicza został opracowany i wydany album jubileuszowy na 10-lecie powstania diecezjalnego Caritas pt. "Z potrzeby serca. Służba Zdrowia w Caritas Diecezji Świdnickiej 2004 - 2014".
 • 10 lutego 2015 roku w Świdnicy bp Ignacy Dec. Biskup świdnicki poświęcił budynek i pomieszczenia Świdnickiego Hospicjum i ZOL im. Ojca Pio, budowę którego zainicjował, nadzorował i z wielkim oddaniem koordynował ks. Jan Gargasewicz.
 • 19 marca 2015 roku Ks. Prałat dr Jan Gargasewicz został mianowany przez J.E. Ks. Bpa Ignacego Deca Biskupa Świdnickiego członkiem Rady Kapłańskiej Diecezji Świdnickiej na okres pięciu lat.
 • 19 marca 2015 roku Ks. Prałat dr Jan Gargasewicz został powołany przez J.E. Ks. Bpa Ignacego Deca Biskupa Świdnickiego do Kolegium Konsultorów Diecezji Świdnickiej na okres pięciu lat.
 • 03 kwietnia 2016 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego, na zaproszenie JE ks. Bpa Ignacego Deca Biskupa Świdnickiego i ks. Prałata dra Jana Gargasewicza parafię św. Mikołaja odwiedził Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Tarcisio Bertone - Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej w Rzymie. Dokonał poświęcenia wyremontowanej kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, do której zostały wprowadzone relikwie Św. Jana Pawła II i Św. Ojca Pio oraz wizytował Świdnickie Hospicjum i ZOL Ojca Pio w Świdnicy, przy ul. Przyjaźni 2, placówkę, której dyrektorem jest ks. Proboszcz.
 • 08 maja 2016 roku Przewielebny Ks. Prałat dr Jan Gargasewicz obejmuje urząd proboszcza, dziekana i kustosza Sanktuarium Podwyższenia Krzyża Świętego w Wałbrzychu w dekanacie Wałbrzych-Zachód.
 • 11 lutego 2017 roku Ks. Prałat dr Jan Gargasewicz został odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę Złotym Krzyżem Zasługi za pracę charytatywną na rzecz ludzi potrzebujących, cierpiących oraz chorych. W imieniu Prezydenta RP odznaczenie wręczył Wicewojewoda Dolnośląski Kamil Krzysztof Zieliński.
 • 25 listopada 2017 roku otrzymał nominację do nagrody ,,Lodołamacz specjalny'' - nominacja ta skierowana jest dla osób, które są wrażliwe na ludzi niepełnosprawnych.
 • 5 września 2018 r. Ks. Prałat dr Jan Gargasewicz, podczas Uroczystej Galii w Oratorium Marianum Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego, odebrał wyróżnienie w kategorii Lodołamacz Specjalny za wrażliwość, eliminowanie barier i podziałów społecznych względem osób z niepełnosprawnościami.
 • 14 czerwca 2019 r. Ks. Prałat dr Jan Gargasewicz, jako kustosz Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego podjął się organizacji Eucharystii, w której udział wzięli biskupi zgromadzeni na 383 Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski (Świdnica-Wałbrzych, 13-14 czerwca 2019 r.). 
 • 10 czerwiec 2021 r. ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych.
 • 1 lutego 2022 r. zostaje ustanowiony dekretem J.E. Ks. Bpa Marka Mendyka kapelanem Myśliwych przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Wałbrzychu.

WIKARIUSZE


 

Ks. Łukasz Trzeciak


 • Ks. Marcin Kirkiewicz

 Ks. Jakub Zajadły


 

WSPÓLNOTY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZ FACEBOOK

WARTO ODWIEDZIĆ: