MENU

 

 


 

Licznik odwiedzin

1760089
WszystkieWszystkie1760089

Odwiedza nas 254 gości oraz 0 użytkowników.

Informacje

 

 

 

Statut Bractwa Krzyża Świętego

Statut Bractwa Krzyża Świętego

przy Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego
w Wałbrzychu - Podzamcze

 

 

Rozdział I. Informacje ogólne

 

§1

Bractwo Krzyża Świętego powstało z odczytania natchnień Ducha Świętego jako wspólnota osób duchownych i świeckich pragnących rozszerzać kult Relikwii Drzewa Krzyża Świętego oraz modlitwą wspierać wspólnotę Kościoła. Inspiracją do powstania Bractwa stały się szczególnie czczone Relikwie Drzewa Krzyża Świętego w Sanktuarium w Wałbrzychu.


§2

Bractwo Krzyża Świętego jest ruchem modlitewno – apostolskim, duchową wspólnotą apostolską, którą przenika i łączy troska o zbawienie nie tylko członków, ale także środowiska ich życia, parafii, ojczyzny i całego świata. Nie każdy może poświęcać się czynnej działalności parafialnej, charytatywnej lub społecznej, ale każdy może swoje życie - powołanie, modlitwy, prace, trudy i cierpienia - przepoić duchem apostolskim i włączyć się w dzieło odkupienia na wzór cierpiącego na krzyżu Chrystusa i współcierpiącej Jego Matki.

 

Przyjęcie do Bractwa następuje po stwierdzeniu zdatności kandydata przez Moderatora Bractwa. Członkowie Bractwa posiadają uroczysty strój i dystynktorium z wizerunkiem Krzyża Jerozolimskiego

 

§3

Bractwo Krzyża Świętego jest prywatnym stowarzyszeniem wiernych, nie posiadających osobowości prawnej osobowości prawnej, podlegających kierownictwu kompetentnej władzy kościelnej.

 

Rozdział II. Działalność Bractwa

§4

Patronalnym świętem Bractwa jest– święto Podwyższenia Krzyża Świętego (14 września). Szczególnym dniem kultu jest również Wielki Piątek Męki Pańskiej

 

§5

Siedzibą Bractwa jest Sanktuarium Relikwii drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu

 

§6

Bractwo stawia sobie za główny cel pielęgnowanie i rozszerzanie kultu Drzewa Krzyża Świętego oraz objęcie modlitwą wspólnoty Kościoła.

 

§7

Bractwo propaguje przede wszystkim następujące postawy chrześcijańskie:

 

 1. być apostołem Jezusa Chrystusa cierpiącego i głosić wartość cierpienia przeżywanego z Bogiem;
 2. codziennie modlić się w intencji chorych
 3. z cierpliwością znosić własne cierpienie i wytrwać w miłości Bożej
 4. prowadzić apostolstwo religijne poprzez szerzenie czci Drzewa Krzyża Świętego
 5. uczestniczyć w formacji duchowej braci poprzez adoracje przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek; udział w nabożeństwach Drogi Krzyżowej; pielgrzymki do sanktuariów
 6. podejmować drobne dzieła miłosierdzia w postaci: dobrych uczynków, umartwień i postanowień
 7. służyć Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu poprzez honorowe reprezentowanie podczas uroczystości kościelnych

 

Rozdział III. Struktury organizacyjne Bractwa

 

§8
Na czele Bractwa stoi kapłan – Kustosz Sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego w Wałbrzychu. Spełnia on funkcję Moderatora i Duchowego Opiekuna Bractwa.

 

§9
Do zadań Moderatora Bractwa należy:

 • - duchowa opieka nad wszystkimi członkami Bractwa,
 • - koordynacja działań Bractwa i jego popularyzacja,
 • - utrzymywanie stałego kontaktu z członkami Bractwa,
 • - czuwanie nad wydawanymi przez Bractwo materiałami
 • - zapraszanie do członkostwa w Bractwie

 

§10

W wypełnianiu zadań Moderatora Bractwa wspierają wybrani z grona członków Bractwa: Przewodniczący Bractwa, jego Zastępca oraz skarbnik

 

Rozdział IV. Warunki przynależności do Bractwa

 

§11
Do Bractwa może wstąpić każdy katolik, który ma szczerą intencję służenia Bogu i dobrowolnie chce szerzyć kult Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Do Bractwa mogą wstępować:

 • - osoby duchowne;
 • - osoby konsekrowane;
 • - osoby świeckie

 

§12

Przyjęcie do Bractwa następuje po stwierdzeniu zdatności kandydata przez Moderatora Bractwa. Włączenie do Bractwa odbywa się w sposób uroczysty w święto patronalne Bractwa

 

§13
Wstępującym do Bractwa zaleca się:

 • - stale żyć w łasce uświęcającej;
 • - w pełni uczestniczyć we Mszy św.;
 • - regularnie czytać Pismo Święte
 • - na miarę swoich możliwości aktywnie uczestniczyć w życiu i apostolstwie w parafii;
 • - praktykować nabożeństwo Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
 • - łączyć swoje cierpienia z Krzyżem Chrystusa
 • - reprezentować Sanktuarium podczas uroczystości

 

Przynależność do Bractwa nie pociąga za sobą żadnych nakazów obowiązujących pod grzechem ciężkim. Niespełnienie więc jakiegoś obowiązku wynikającego z przynależności do Bractwa nie jest wykroczeniem przeciwko Bogu, ani też nie powoduje wydalenia członka z szeregów Bractwa.

 

§14
Członkowie Bractwa posiadają uroczysty strój i dystynktorium z wizerunkiem Krzyża Jerozolimskiego.

§15

Przynależność do Bractwa nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych zarówno członków wobec Bractwa, jak i Bractwa wobec poszczególnych członków. Bractwo może gromadzić środki materialne na swoją działalność statutową.

 

§16

Członkostwo w Bractwie ustaje na skutek rezygnacji podanej do wiadomości Moderatora Bractwa; decyzji Moderatora wykluczającej członka, który rażąco naruszył zasady wiary katolickiej; rozwiązania Bractwa

 

Rozdział V. Przepisy końcowe

 

 

§17

Rozwiązanie Bractwa jest możliwe z poważnych przyczyn jedynie przez Biskupa Diecezjalnego, do którego też zarządzanie dobrami duchowymi i materialnymi Bractwa

 

§18

Statut i jego zmiany wchodzą w życie po zatwierdzeniu przez Biskupa Świdnickiego.

 


NINIEJSZY STATUT ZATWIERDZIŁ BISKUP ŚWIDNICKI 14 WRZEŚNIA 2011 R.

WSPÓLNOTY